XXXIV. OTDK

1. Általános információk, rendezők

A rendezvény szervezője:

Szent István Egyetem  
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 
Telefon: 06 (28) 522-000/3874 
Honlap: gtk.szie.hu

A Szekció honlapjának címe: tarstudotdk2019.gtk.szie.hu

A Szekció e-mail címe:  tarstudotdk2019@gtk.szie.hu

A rendezvény időpontja: 2019. április 24–26.

Ügyvezető elnök: Csehné dr. Papp Imola 
egyetemi docens, intézeti igazgató 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet 
Telefon: 06 (28) 522-000/2644
E-mail: Papp.Imola@gtk.szie.hu

Ügyvezető titkár: Dr. Mikáczó Andrea 
egyetemi docens 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet 
Telefon: 06 (28) 522-000/3874 
E-mail: Mikaczo.Andrea@gtk.szie.hu 
 
Szervező titkár: Visztenvelt Andrea 
egyetemi tanársegéd
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
Telefon: 06 (28) 522-000/3643 
E-mail: Visztenvelt.Andrea@gtk.szie.hu 
 
Hallgatói képviselő: Gál Bence 
egyetemi hallgató
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Telefon: 06 (28) 522-000/2644 
E-mail: bence98417@gmail.com 
 
Helyettes hallgatói képviselő:  Ottmájer Bence 
egyetemi hallgató
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Telefon: 06 (28) 522-000/2644 
E-mail: otibence@gmail.com

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Társadalomtudományi Szakmai Bizottság, valamint a rendező  Szent  István  Egyetem  Gazdaság-  és  Társadalomtudományi  Kar  ezúton  meghirdeti  a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

A  XXXIV.  OTDK  Társadalomtudományi  Szekciójában  való  részvétel  és  nevezés  feltételeit  a XXXIV.  OTDK  központi  felhívása,  valamint  az  OTDT  Társadalomtudományi  Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

2. Részvételi feltételek

2.1. Részvételre jogosultak köre

A  XXXIV.  OTDK-n  azok  a  pályamunkák  és  szerzőik  (amennyiben  a  pályamunka  többszerzős, úgy  valamennyi  szerző)  vehetnek  részt,  amelyek  és  akik  megfelelnek  a  XXXIV.  Országos Tudományos  Diákköri  Konferencia  központi  felhívásában  foglalt  feltételeknek  (részletek  a XXXIV. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

A  külhoni  egyetemista  és  főiskolás  önképzőkörösök  a  magyarországiakéval  azonos  szakmai feltételekkel  vehetnek  részt  a  XXXIV.  OTDK-n.  Ennek  részleteit  a  XXXIV.  OTDK  központi felhívása tartalmazza.

A  konferencián  részt  vehetnek  továbbá  olyan  magyarországi  és  külhoni  középiskolások  is,  akik 

igazolják  kutatási  eredményeiket  és  az  OTDK-ra  jelölést  szereznek.  A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a XXXIV. OTDK központi felhívása tartalmaz.

2.2. Pályamunkákkal kapcsolatos követelmények és az értékelés

A Szekció felhívásának 1. számú mellélete tartalmazza:

 • A pályamunkák tartalmi és formai követelményeit 
 • Az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait 
 • A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjait 
 • A rezümével és a prezentációval kapcsolatos információk

3. Tagozatok/témakörök

3.1.Tervezett tagozatok/témakörök

 • Esztétika 
 • Filmtudomány 
 • Filozófia 
 • Kulturális- és szociálantropológia 
 • Média- és kommunikációtudomány 
 • Művelődéstörténet és –elmélet 
 • Nemzetközi tanulmányok 
 • Politikatudomány 
 • Szociális munka, szociálpolitika 
 • Szociológia 
 • Tudomány- és technikatörténet 
 • Vallás- és hittudomány 

A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett  tagozatokat/témaköröket  összevonhat,  illetve  továbbiakat  alakíthat  ki  (így  a  pályamunka más  tagozatba  is  kerülhet,  mint  amit  a  szerzők  a  nevezés  során  megjelöltek).  Önálló  tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése legalább 2 intézményből. A rendező  intézmény  a  Szakmai  Bizottság  egyetértésével  fenntartja  annak  a  jogát,  hogy  a  Szekció tudományterületétől  eltérő  tartalmú  pályázatokat,  a  jelentkezést  megköszönve,  az  Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

A  végleges  tagozatokról  és  a  pályamunkák  besorolásáról  a  döntést  a  Társadalomtudományi Szakmai  Bizottság  hozza  meg,  erről  a  hallgatók  az  OTDT  online  rendszerén  keresztül  kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2019. március 10-ig.

4. A jelentkezés módja

4.1. A hallgatói nevezés lépései

1. A pályamunkák előregisztrációja

Az intézményi TDK-konferenciát követően:  Pályamunka  feltöltése  és  a  szekció  kiválasztása  a  XXXIV.  OTDK  központi  felhívás  2.  számú mellékletének  4.  pontban  megjelölt  e-mail  megküldésétől  számított  30  napon  belül.  Azok  a hallgatók,  akik  a  XXXIV.  OTDK  érintett  szekciójának  nevezési  határidejét  megelőző  30  napon belül  megrendezett  intézményi  TDK-konferencián  kapnak  jogosultságot  pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat az online rendszerbe.

FIGYELEM!  A  pályamunka  feltöltése  nem  jelent  nevezést  az  OTDK-ra,  nevezni  a  nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

2. A nevezés

Nevezési időszak: 2018. szeptember 17. – 2019. január 9. (szerda) 23.59 óra (CET)

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

 • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
 • A  magyar  nyelvű  rezümé  feltöltése.  Amennyiben  nem  magyar  anyanyelvű  hallgató  ad  be pályamunkát angol nyelven, úgy az ő esetében angolul kell a rezümét is feltölteni.
 • Az  adatok  kitöltését,  a  rezümé  felöltését  követően  a  nevezést  véglegesíteni  kell  az  online rendszerben.
 • A  pályamunka  2  (kettő)  nyomtatott  és  hőkötéssel  rögzített  (spirálozott  példány  nem  felel meg) példányának előállítása.
 • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 4.2. pontban leírtak szerint.

3. A nevezés kiegészítése, a TDT-elnöknek átadandó dokumentumok

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően:

Az intézményi TDT-elnök részére átadandó:

A)  A kinyomtatott pályamunka 2 (kettő) bekötött példánya.

B)  Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum 1 (egy) példányban.

4.2. Abszolutóriumot szerzett hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

A kvalifikációt jelentő  intézményi  TDK-konferencia és a XXXIV. OTDK között abszolutóriumot szerzett  hallgatóknak  a  nevezés  során  az  OTDT  online  rendszerében  nyilatkozniuk  kell abszolutóriumuk  megszerzésének  dátumáról  (azok  esetében,  akik  a  nevezés  félévében,  a  nevezés határidejét  követően szerzik  meg várhatóan abszolutóriumukat,  azt  kell jelölniük, hogy  a nevezés félévében  várhatóan  abszolutóriumot  szereznek).  Az  abszolutóriumot  a  nevezés  határidejéig megszerző  hallgatóknak  a  TDT-elnök  részére  át  kell  adniuk  az  abszolutórium  dátumát  igazoló hivatalos dokumentum másolatát (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi  hivatal  által  igazolt,  az  intézmény  elektronikus  tanulmányi  rendszeréből  nyomtatott dokumentum).  Az  abszolutórium  időpontjának  igazolását  a  TDT-elnök  összegyűjtve  küldi  meg  a számára  meghatározott  nevezési  határidőig  az  OTDT  Titkárságának  a  többi  nevezési dokumentummal  együtt.  Az  ETDK-kon,  az  FTDK-n,  a  KTDK-n  és  a  VMTDK-n  kvalifikált hallgatók  esetében  –  a  2.1.  pontnak  megfelelően  –  a  XXXIV.  OTDK-ra  történő  nevezés  várható véglegesítésének  dátumát  kell  megadni  abszolutórium  dátumaként,  mert  az  ő  esetükben  azt  a kvalifikáló  konferenciára  való  befogadásakor  már  ellenőrizték.  Az  esetükben  az  abszolutórium igazolásának igazoló dokumentum megküldése sem szükséges.

BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián  bemutatott,  az  intézményi  TDK-konferencia  idején  még  meg  nem  védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a XXXIV. OTDK-ra benevezhető.

Amennyiben  a  TDK-pályamunka  megfelel  a  Szekció  jelen  felhívásában  előírt  formai követelményeknek,  tartalmában  legalább  20  %-ban  eltér  a  szakdolgozattól/diplomamunkától,  a pályamunka nevezhető a szekcióba.

5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a XXXIV. OTDK-hoz kapcsolódóan

5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

Az  intézményi  TDK-konferencia  dokumentumainak  feltöltése  és  megküldése  az  OTDT Titkárságának a XXXIV. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 5. pontja szerint.

5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

A)  A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés  automatikusan  jóváhagyásra  kerül,  így  csak  akkor  van  ezzel  teendő,  ha  valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.)

B)  A  jóváhagyott  nevezésekről  összesítő  jegyzék  szekciónként  két  példányban  történő nyomtatása és aláírása

C)  Az  abszolutóriumot  szerzett  hallgatók  abszolutóriumot  igazoló  dokumentumainak begyűjtése. 
 
D)   A  kinyomtatott,  bekötött  pályamunka  2  (kettő)  példányának  összegyűjtése  és  a  szekciót rendező intézmény részére történő megküldése.

E)  Az így előállított dokumentáció megküldése az OTDT Titkárságának és a rendező intézménynek a D.1.) és D.2.) pontban leírtak szerint.

D.1.) Az OTDT Titkárságának megküldendő: 

 • A Társadalomtudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.
 • Az abszolutóriumot szerzett hallgatók abszolutóriumot igazoló dokumentumai.

Az OTDT Titkárságának postai címe:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
OTDT Titkárság 
1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
Honlap: http://otdt.hu; http://otdk.hu 

Kérjük, hogy a borítékra írják rá, hogy:  „NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ, TÁRSADALOMTUDOMÁNY SZEKCIÓ”

D.2.) A Szekciót rendező intézménynek postai úton megküldendő:

 • A Társadalomtudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.
 • A kinyomtatott, bekötött pályamunka 2 (kettő) példánya.

A Szekció postai címe: 
Szent István Egyetem  
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Dékáni Hivatal 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Kérjük, hogy a megküldött csomagokon tüntessék fel, hogy: „NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ, XXXIV. OTDK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ” 
 
F)  Az  intézményi  és  kari  TDT-elnökök  által  összegyűjtött  dokumentumok  megküldésére vonatkozó határidő (postabélyegző dátuma): 2019. január 14. (hétfő)

A  nevezési  dokumentáció  mind  az  OTDT  Titkárságára,  mind  a  rendező  intézményhez  a  TDT-elnök által intézményi/kari szinten  összegyűjtve, mindenképpen az intézményi/kari TDT-elnök aláírásával ellátott összesített jegyzékkel küldendő be.

A  határidő  után  érkező,  és  a  Szekció  felhívásában  szereplő  követelményektől  eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

6. A nevezési és a részvételi díj

A konferencia lebonyolítása az oktatásért felelős minisztérium támogatásával valósul meg, nevezési és  részvételi  díjat  nem  kell  fizetni.  A  Szekcióban  kizárólag  akkor  kérhető  részvételi  díj,  ha  a várhatóan  bemutatandó  pályamunkák  száma  2019  februárjában  a  2018  februárjában  a  tervezés során  megadott  tervezett  bemutatott  pályamunka  számot  több  mint  20  %-kal  meghaladja,  és  az OTDT Vezetői Értekezlete a részvételi díj kérését és összegét jóváhagyja. 

7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés),  továbbá  ezeket  rangban  követő  különdíj  adható.  Tagozatonként  legfeljebb  egy  első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet.  Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, a különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma pedig összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át.

8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

Az  országos  konferencián  I.  helyezést  elérő  pályamunkák  szerzői  –  amennyiben  megfelelnek  a  pályázati  kiírásban  foglalt  további  feltételeknek  –  pályázatot  nyújthatnak  be  a  Pro  Scientia Aranyérem elnyerésére. Részletek a XXXIV. OTDK központi felhívásának 4. számú mellékletében 
olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket! 

Budapest, 2017. november 20.

 

Dr. Orosz Éva
egyetemi tanár
az OTDT Társadalomtudományi Szakmai Bizottságának 
elnöke

Csehné dr. Papp Imola 
egyetemi docens
a XXXIV. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának 
ügyvezető elnöke

Melléklet: